Charakteristika plynu

Zemný plyn je vysoko výhrevný prírodný plyn bez farby, chuti a zápachu s výbornými úžitkovými vlastnosťami. Je zmesou plynných uhľovodíkov a nehorľavých zložiek, hlavne dusíka a oxidu uhličitého. Jeho charakteristickým znakom je vysoký obsah metánu.

Ťaží sa zo zeme alebo z morského dna, obvykle z hĺbky niekoľko sto metrov. Pred dodaním do rozvodného systému ho treba upraviť – sušiť, zbavovať mechanických nečistôt, nežiadúcich prímesí a pod.

 
 
 
 

Hlavné výhody zemného plynu ako paliva:

  • zemný plyn je jediným primárnym palivom, ktoré je možné bez nákladných úprav a energetických premien dodať priamo k zákazníkovi;
  • dopravné a distribučné systémy sú nezávislé od klimatických podmienok;
  • zemný plyn je zákazníkom k dispozícii bez obmedzení 24 hodín denne;
  • zákazník nepotrebuje priestor pre uskladnenie paliva;
  • plynové spotrebiče sa ľahko ovládajú a regulujú;
  • zemný plyn je najšetrnejší k životnému prostrediu zo všetkých neobnoviteľných zdrojov energie.
 
 
 
 

Ekologické palivo súčasnosti

Zemný plyn je skutočným ekologickým palivom. Produkované spaliny neobsahujú prakticky žiadne tuhé látky ani oxidy síry. Obsah ostatných škodlivých látok (napr. CO) je výrazne nižší ako u ostatných palív. Energia v zemnom plyne je veľmi ľahko regulovateľná a tým aj plne využiteľná.

 
 
 
 

Aké sú zásoby plynu na Zemi?

Zásoby plynu na rozdiel od ropy neklesajú, ale naopak rastú. Ich životnosť na Zemi predstavuje v súčasnosti približne 200 rokov.

Preverené zásoby zemného plynu dosahujú 164 000 mld. m3. Ide o zásoby, ktoré je možné ťažiť pri súčasnej technickej úrovni.

Pravdepodobné zásoby sú zásoby objavené v ložiskách, ktoré zatiaľ nie sú technicky vybavené. S veľkou pravdepodobnosťou sa však predpokladá ich budúce využitie. Ich objem je na úrovni 347 000 mld. m3.

Potenciálne zásoby sú tzv. nekonvenčné zdroje. Ide napr. o hydráty metánu, ktoré sa nachádzajú v zemskej kôre pod dnom oceánov. Hlavným problémom ich využitia je ťažba, v tejto oblasti prebieha v súčasnosti intenzívny výskum. Zásoby zemného plynu v podobe hydrátov predstavujú približne 21 000 000 mld. m3.


Orientačné zloženie zemného plynu

CH4 – 98,0 %
vyššie uhľovodíky – 1,16 %
CO2 – 0,05 %
N2 – 0,79 %
S – 0,20 mg/m3 <

 
 
 
 

Vlastnosti

Výhrevnosť – 9,5 kWh/m3
Spalné teplo – 10,5 kWh/m3
Hustota – 0,69 kg/m3

 

 

Karta bezpečnostných údajov

 

História zemného plynu