Preprava zemného plynu

Diaľková preprava je kvôli vzdialenostiam, na ktoré sa dnes zemný plyn prepravuje, najnáročnejším článkom reťazca cesty zemného plynu od ložiska k zákazníkovi. Upravený zemný plyn je možné prepravovať potrubím alebo v skvapalnenom stave pomocou tankerov.

  • Preprava potrubím
    Európa je v súčasnosti popretkávaná hustou sieťou diaľkových plynovodov. Sú vedené po súši, ale môžu byť takisto položené na morskom dne. Týmto spôsobom sa napríklad do Európy dopravuje zemný plyn z nálezísk v Severnom mori alebo Afrike.
  • Preprava tankermi
    Je využívaná na prepravu cez more na veľké vzdialenosti. Napríklad do Európy je takto dodávaný stlačený zemný plyn (CNG, PNG) a skvapalnený zemný plyn (LNG) z Alžírska, Nigérie alebo Austrálie. Zemný plyn sa na pobreží stlačí alebo skvapalní (skvapalnením zmenší svoj objem približne 600-krát) a prečerpá do tankeru. V cieľovom termináli sa prečerpá do zásobníkov, postupne sa odparuje a dodáva do plynovodných systémov.
 

Liberalizovaný trh