Predaj alebo prepis nehnuteľnosti

Ak kupujete, predávate, vymieňate alebo darujete vašu nehnuteľnosť dochádza k zmene zákazníka. Je dôležité, aby ste túto zmenu zaregistrovali aj u nás. Prepísať odberateľa elektriny môžete ku ktorémukoľvek dňu v mesiaci. Prepis nie je možné realizovať spätne.

Ako si prajete požiadať o prepis?

Osobne v Zákazníckom centre
Prepis medzi dvomi domácnosťami
1.

Uistite sa, že máte zaplatené všetky preddavkové platby. V prípade, že na odbernom mieste evidujeme pohľadávky po splatnosti, nemusí byť žiadosť o prepis vybavená okamžite.

2.

Rezervujte si stretnutie na najbližšom Zákazníckom centre cez náš online rezervačný systém.

V prípade osobného kontaktu na Zákazníckom centre je zmena zákazníka uskutočnená najrýchlejšie za prítomnosti pôvodného aj nového zákazníka, pričom prítomnosť nového zákazníka je vždy nutná.

3.

Na osobnú návštevu (nový zákazník) si pripravte:

 • Vyplnenú žiadosť o prepis (vytlačenú a podpísanú novým aj pôvodným zákazníkom)
 • Pomôže nám, ak nám poskytnete fotografiu meradla s aktuálnym stavom
 • Platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas)
 • Kópiu úmrtného listu pôvodného zákazníka alebo Čestné vyhláseniepri dedení resp. pri úmrtí pôvodného zákazníka
 • Plnomocenstvo VSE podpísané vlastníkom v prípade, ak nový zákazník nie je vlastníkom nehnuteľnosti.
4.

Náš predajca vás prevedie celý procesom a poradí v prípade akýchkoľvek otázok. Nemusíte si brať dovolenku, sme rýchli. Prepis pre vás vybavíme v priemere do 5 minút.

5.

Po prepise: Tipy pre pôvodného zákazníka:

 • V prípade úspešného prepisu zašleme pôvodnému zákazníkovi vyúčtovaciu faktúru k ukončeniu zmluvy.
 • Táto faktúra slúži aj ako podklad pre odhlásenie od poplatkov RTVS.
 • Po úhrade vyúčtovacej faktúry si ako pôvodný zákazník nezabudnite zrušiť:
  • V prípade trvalého príkazu: úhradu platieb za elektrinu.
  • V prípade bankového inkasa si platby nebudeme inkasovať a môžete si zrušiť súhlas s bankovým inkasom vo vašej banke.
  • Ak ste platili za platby spôsobom SIPO: platbu za elektrinu v ňom už nenájdete, nemusíte podniknúť žiadne ďalšie kroky.
Prepis z firmy na osobu
1.

Uistite sa, že máte zaplatené všetky preddavkové platby. V prípade, že na odbernom mieste evidujeme pohľadávky po splatnosti, nemusí byť žiadosť o prepis vybavená okamžite.

2.

Rezervujte si stretnutie na najbližšom Zákazníckom centre cez náš online rezervačný systém.

V prípade osobného kontaktu na Zákazníckom centre je zmena zákazníka uskutočnená najrýchlejšie za prítomnosti pôvodného aj nového zákazníka, pričom prítomnosť nového zákazníka je vždy nutná.

3.

Na osobnú návštevu (nový zákazník) si pripravte:

 • Vyplnenú žiadosť o prepis (vytlačenú a podpísanú novým aj pôvodným zákazníkom)
 • Pomôže nám, ak nám poskytnete fotografiu meradla s aktuálnym stavom
 • Platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas)
 • Kópiu úmrtného listu pôvodného zákazníka alebo Čestné vyhláseniepri dedení resp. pri úmrtí pôvodného zákazníka
 • Plnomocenstvo VSE podpísané vlastníkom v prípade, ak nový zákazník nie je vlastníkom nehnuteľnosti.
4.

Náš predajca vás prevedie celý procesom a poradí v prípade akýchkoľvek otázok. Nemusíte si brať dovolenku, sme rýchli. Prepis pre vás vybavíme v priemere do 5 minút.

5.

Po prepise: Tipy pre pôvodného zákazníka:

 • V prípade úspešného prepisu zašleme pôvodnému zákazníkovi vyúčtovaciu faktúru k ukončeniu zmluvy.
 • Táto faktúra slúži aj ako podklad pre odhlásenie od poplatkov RTVS.
 • Po úhrade vyúčtovacej faktúry si ako pôvodný zákazník nezabudnite zrušiť:
  • V prípade trvalého príkazu: úhradu platieb za elektrinu.
  • V prípade bankového inkasa si platby nebudeme inkasovať a môžete si zrušiť súhlas s bankovým inkasom vo vašej banke.
  • Ak ste platili za platby spôsobom SIPO: platbu za elektrinu v ňom už nenájdete, nemusíte podniknúť žiadne ďalšie kroky.
Prepis z osoby na firmu
1.

Uistite sa, že máte zaplatené všetky preddavkové platby. V prípade, že na odbernom mieste evidujeme pohľadávky po splatnosti, nemusí byť žiadosť o prepis vybavená okamžite.

2.

Rezervujte si stretnutie na najbližšom Zákazníckom centre cez náš online rezervačný systém.

V prípade osobného kontaktu na Zákazníckom centre je zmena zákazníka uskutočnená najrýchlejšie za prítomnosti pôvodného aj nového zákazníka, pričom prítomnosť nového zákazníka je vždy nutná.

3.

Na osobnú návštevu (nový zákazník = firma) si pripravte:

 • Vyplnenú žiadosť o prepis (vytlačenú a podpísanú novým aj pôvodným zákazníkom)
 • Pomôže nám, ak nám poskytnete fotografiu meradla s aktuálnym stavom
 • Platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas) osoby, ktorá zastupuje spoločnosť a má právomoc v jej mene podpisovať dokumenty
 • Výpis z ORSR, popr. ŽSR, popr. doklad potvrdzujúci, že je osoba oprávnená k podpisom za firmu (spoločnosť),
 • Niektorý z nasledovných podkladov preukazujúcich vlastníctvo:
  • list vlastníctva (originál alebo kópiu z Katastrálneho portálu www.katasterportal.sk nie staršiu ako 30 dní),
  • ak ešte nie je vystavený LV, tak kúpnu zmluvu s notárom overenými podpismi (kupujúceho a predávajúceho) s návrhom na vklad (nie starším ako 60 dní) do katastra nehnuteľností,
  • nájomnú zmluvu uzatvorenú medzi firmou a novým zákazníkom - v prípade zmluvného vzťahu na základe nájomnej zmluvy
4.

Náš predajca vás prevedie celý procesom a poradí v prípade akýchkoľvek otázok. Nemusíte si brať dovolenku, sme rýchli. Prepis pre vás vybavíme v priemere do 5 minút.

5.

Po prepise: Tipy pre pôvodného zákazníka:

 • V prípade úspešného prepisu zašleme pôvodnému zákazníkovi vyúčtovaciu faktúru k ukončeniu zmluvy.
 • Táto faktúra slúži aj ako podklad pre odhlásenie od poplatkov RTVS.
 • Po úhrade vyúčtovacej faktúry si ako pôvodný zákazník nezabudnite zrušiť:
  • V prípade trvalého príkazu: úhradu platieb za elektrinu.
  • V prípade bankového inkasa si platby nebudeme inkasovať a môžete si zrušiť súhlas s bankovým inkasom vo vašej banke.
  • Ak ste platili za platby spôsobom SIPO: platbu za elektrinu v ňom už nenájdete, nemusíte podniknúť žiadne ďalšie kroky.
E-mailom alebo poštou
Prepis medzi dvomi domácnosťami
1.

Uistite sa, že máte zaplatené všetky preddavkové platby. V prípade, že na odbernom mieste evidujeme pohľadávky po splatnosti, nemusí byť žiadosť o prepis vybavená okamžite.

2.

Zašlite nám poštou alebo e-mailom:

 • Vyplnenú žiadosť o prepis (vytlačenú a podpísanú novým aj pôvodným zákazníkom)
 • Pomôže nám, ak nám poskytnete fotografiu meradla s aktuálnym stavom
 • Sken/fotografiu platného dokladu totožnosti (občiansky preukaz alebo pas)
 • Sken/fotografiu úmrtného listu pôvodného zákazníka alebo Čestné vyhláseniepri dedení resp. pri úmrtí pôvodného zákazníka
 • Plnomocenstvo VSE podpísané vlastníkom v prípade, ak nový zákazník nie je vlastníkom nehnuteľnosti.

Kontakt:

Adresa: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 837, 042 91 Košice
E-mail: info@vse.sk
3.

Náš pracovník vybaví celý prepis za vás a o jeho výsledku vás bude informovať.

4.

Po prepise: Tipy pre pôvodného zákazníka:

 • V prípade úspešného prepisu zašleme pôvodnému zákazníkovi vyúčtovaciu faktúru k ukončeniu zmluvy.
 • Táto faktúra slúži aj ako podklad pre odhlásenie od poplatkov RTVS.
 • Po úhrade vyúčtovacej faktúry si ako pôvodný zákazník nezabudnite zrušiť:
  • V prípade trvalého príkazu: úhradu platieb za elektrinu.
  • V prípade bankového inkasa si platby nebudeme inkasovať a môžete si zrušiť súhlas s bankovým inkasom vo vašej banke.
  • Ak ste platili za platby spôsobom SIPO: platbu za elektrinu v ňom už nenájdete, nemusíte podniknúť žiadne ďalšie kroky.
Prepis z firmy na osobu
1.

Uistite sa, že máte zaplatené všetky preddavkové platby. V prípade, že na odbernom mieste evidujeme pohľadávky po splatnosti, nemusí byť žiadosť o prepis vybavená okamžite.

2.

Zašlite nám poštou alebo e-mailom:

 • Vyplnenú žiadosť o prepis (vytlačenú a podpísanú novým aj pôvodným zákazníkom)
 • Pomôže nám, ak nám poskytnete fotografiu meradla s aktuálnym stavom
 • Sken/fotografiu platného dokladu totožnosti (občiansky preukaz alebo pas)
 • Sken/fotografiu úmrtného listu pôvodného zákazníka alebo Čestné vyhláseniepri dedení resp. pri úmrtí pôvodného zákazníka
 • Plnomocenstvo VSE podpísané vlastníkom v prípade, ak nový zákazník nie je vlastníkom nehnuteľnosti.

Kontakt:

Adresa: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 837, 042 91 Košice
E-mail: info@vse.sk
3.

Náš pracovník vybaví celý prepis za vás a o jeho výsledku vás bude informovať.

4.

Po prepise: Tipy pre pôvodného zákazníka:

 • V prípade úspešného prepisu zašleme pôvodnému zákazníkovi vyúčtovaciu faktúru k ukončeniu zmluvy.
 • Táto faktúra slúži aj ako podklad pre odhlásenie od poplatkov RTVS.
 • Po úhrade vyúčtovacej faktúry si ako pôvodný zákazník nezabudnite zrušiť:
  • V prípade trvalého príkazu: úhradu platieb za elektrinu.
  • V prípade bankového inkasa si platby nebudeme inkasovať a môžete si zrušiť súhlas s bankovým inkasom vo vašej banke.
  • Ak ste platili za platby spôsobom SIPO: platbu za elektrinu v ňom už nenájdete, nemusíte podniknúť žiadne ďalšie kroky.
Prepis z osoby na firmu
1.

Uistite sa, že máte zaplatené všetky preddavkové platby. V prípade, že na odbernom mieste evidujeme pohľadávky po splatnosti, nemusí byť žiadosť o prepis vybavená okamžite.

2.

Zašlite nám poštou alebo e-mailom:

 • Vyplnenú žiadosť o prepis (vytlačenú a podpísanú novým aj pôvodným zákazníkom)
 • Pomôže nám, ak nám zašlete aj fotografiu meradla s aktuálnym stavom
 • Sken/fotografiu platného dokladu totožnosti (občiansky preukaz alebo pas) osoby, ktorá zastupuje spoločnosť a má právomoc v jej mene podpisovať dokumenty,
 • Výpis z ORSR, popr. ŽSR, popr. doklad potvrdzujúci, že je osoba oprávnená k podpisom za firmu (spoločnosť),
 • Sken/fotografiu niektorého z nasledovných podkladov preukazujúcich vlastníctvo:
  • list vlastníctva originál alebo kópia z Katastrálneho portálu www.katasterportal.sk nie staršiu ako 30 dní),
  • ak ešte nie je vystavený List vlastníctva (LV) kúpnu zmluvu s notárom overenými podpismi (kupujúceho a predávajúceho) s návrhom na vklad (nie starším ako 60 dní) do katastra nehnuteľností,
  • nájomnú zmluvu uzatvorenú medzi firmou a novým zákazníkom - v prípade zmluvného vzťahu na základe nájomnej zmluvy

Kontakt:

Adresa: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 837, 042 91 Košice
E-mail: info@vse.sk
3.

Náš pracovník vybaví celý prepis za vás a o jeho výsledku vás bude informovať.

4.

Po prepise: Tipy pre pôvodného zákazníka:

 • V prípade úspešného prepisu zašleme pôvodnému zákazníkovi vyúčtovaciu faktúru k ukončeniu zmluvy.
 • Táto faktúra slúži aj ako podklad pre odhlásenie od poplatkov RTVS.
 • Po úhrade vyúčtovacej faktúry si ako pôvodný zákazník nezabudnite zrušiť:
  • V prípade trvalého príkazu: úhradu platieb za elektrinu.
  • V prípade bankového inkasa si platby nebudeme inkasovať a môžete si zrušiť súhlas s bankovým inkasom vo vašej banke.
  • Ak ste platili za platby spôsobom SIPO: platbu za elektrinu v ňom už nenájdete, nemusíte podniknúť žiadne ďalšie kroky.