Štandardy kvality innogy

Poučenie odberateľa plynu o štandardoch kvality

Dodávateľ plynu je povinný dodržiavať štandardy kvality, evidovať, vyhodnocovať a zverejňovať údaje o štandardoch kvality, a to v súlade s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu (ďalej len „Vyhláška“). Ak dodávateľ plynu nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázateľne nastalo, je povinný uhradiť odberateľovi kompenzačnú platbu podľa § 8 v spojení s § 12 Vyhlášky. Štandardmi kvality dodávky plynu sú:

 1. uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu do 15 dní odo dňa oznámenia splnenia podmienok podľa § 69 ods. 2 písm. a) zákona o energetike a zabezpečenie plynulej dodávky plynu odberateľovi plynu v termíne dohodnutom v zmluve o dodávke plynu,
 2. zabezpečenie obnovenia dodávky plynu odberateľovi plynu po prerušení alebo obmedzení dodávky plynu z dôvodu omeškania platby za dodávku plynu zo strany odberateľa plynu prostredníctvom zaslania žiadosti o obnovenie prepravy plynu alebo distribúcie plynu prevádzkovateľovi prepravnej siete alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete nasledujúci pracovný deň po dni oznámenia o úhrade dlžnej čiastky zo strany odberateľa plynu a zistenia, že odberateľ plynu dlžnú čiastku dodávateľovi plynu uhradil alebo s dodávateľom plynu uzatvoril dohodu o úhrade dlhu,
 3. dodržanie dodávky plynu v kvalite, ktorá musí zodpovedať špecifikácii uvedenej v technických podmienkach prevádzkovateľa prepravnej alebo distribučnej siete; pre určenie kvalitatívnych znakov plynu sú záväzné údaje zistené prevádzkovateľom prepravnej alebo distribučnej siete v uzlových bodoch kontroly kvality na prepravnej alebo distribučnej sieti,
 4. písomné oznámenie dodávateľa plynu odberateľovi plynu o stave preverovania kvality plynu do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia prevádzkovateľa prepravnej siete alebo prevádzkovateľa distribučnej siete o stave preverovania kvality plynu,
 5. písomné oznámenie dodávateľa plynu odberateľovi plynu o spôsobe a termíne odstránenia príčiny zníženej kvality plynu, v prípade zistenia zníženej kvality plynu prevádzkovateľom prepravnej siete alebo distribučnej siete, v lehote podľa písmena d),
 6. overenie správnosti vyúčtovania platby za dodávku plynu a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania platby za dodávku plynu; ak je pre overenie správnosti vyúčtovania platby za dodaný plyn potrebná súčinnosť tretích osôb, táto lehota sa predlžuje o päť dní,
 7. odoslanie
  1. žiadosti odberateľa plynu prevádzkovateľovi prepravnej siete alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti, ak tento odberateľ plynu nemá s prevádzkovateľom prepravnej siete alebo prevádzkovateľom distribučnej siete uzatvorenú zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu alebo o prístupe do distribučnej siete a distribúcie plynu,
  2. stanoviska prevádzkovateľa prepravnej siete alebo prevádzkovateľa distribučnej siete odberateľovi plynu k jeho žiadosti do dvoch pracovných dní od doručenia tohto stanoviska,
 8. uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke plynu s každým odberateľom plynu v domácnosti, ktorý o to požiada do desiatich dní odo dňa splnenia obchodných podmienok dodávateľa plynu,
 9. odoslanie kompenzačnej platby a oznámenia o kompenzačnej platbe účastníkovi trhu s plynom v lehote do piatich pracovných dní, odkedy bola kompenzačná platba, ktorá patrí účastníkovi trhu s plynom od prevádzkovateľa siete, pripísaná na účet dodávateľa plynu.

V zmysle § 13 Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu, zverejňuje spoločnosť innogy Slovensko, s.r.o. vyhodnotenie štandardov kvality:

Dosiahnutá úroveň štandardov kvality plynu pri jeho dodávke a služieb súvisiacich s jeho dodávkou v roku 2020

Dosiahnutá úroveň štandardov kvality plynu pri jeho dodávke a služieb súvisiacich s jeho dodávkou v roku 2019

Späť