Výmena určeného meradla a náhradný spôsob určenia množstva dodaného plynu

V súlade s platným znením zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike je prevádzkovateľ distribučnej siete (PDS) povinný písomne informovať Odberateľa o termíne plánovanej výmeny určeného meradla aspoň 30 dní vopred. To neplatí, ak Odberateľ súhlasí s neskorším oznámením termínu plánovanej výmeny určeného meradla.

Podrobnosti súvisiace s výmenou určeného meradla sa spravujú a sú bližšie upravené Prevádzkovým poriadkom PDS, resp. Technickými podmienkami PDS.

Náhradný spôsob určenia množstva dodaného plynu v prípade poruchy určeného meradla alebo mimo určeného termínu odpočtu sa spravuje príslušnými ustanoveniami Prevádzkového poriadku PDS.

 

Späť