Prepis nehnuteľnosti

Prepis pri dedení
Prepis pri kúpe nehnuteľnosti
Som nový nájomník
Špecifiká
Prepis medzi firmou a fyzickou osobou
Prepis medzi fyzickou osobou a firmou

Kedy dochádza ku prepisu

Prepis plynu sa spravidla vykonáva pri zmene vlastníka nehnuteľnosti, ktorý bol zákazníkom innogy Slovensko, a nový zákazník nemá záujem o zmenu dodávateľa plynu. Aby sme vám postup čo najlepšie ozrejmili, rozdelili sme ho podľa okolností.

Prepis pri dedení

V prípade osobného kontaktu na Zákazníckom centre je zmena zákazníka uskutočnená najrýchlejšie za prítomnosti nového zákazníka.

Vyplňte žiadosť o prepis a:

 • predložte platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas),
 • uveďte stav plynomera (ideálne fotografia plynomera s aktuálnym stavom),
 • predložte kópiu úmrtného listu pôvodného zákazníka alebo Čestné vyhlásenie,
 • predložte právoplatné dedičské konanie (ak nie je právoplatné dedičské konanie, prípadne nebolo začaté, postačuje notárom určený okruh dedičov),
 • predložte list vlastníctva (originál alebo kópiu z katastrálneho portálu www.katasterportal.sk, nie staršia ako 30 dní).

Vyplniť žiadosť

Zmenu nám, prosíme, nahláste:


Upozornenie: V prípade, že na odbernom mieste evidujeme pohľadávky po splatnosti, nemusí byť žiadosť o prepis vybavená okamžite.

Prepis pri kúpe nehnuteľnosti

V prípade osobného kontaktu na Zákazníckom centre je zmena zákazníka uskutočnená najrýchlejšie za prítomnosti pôvodného a nového zákazníka.

Vyplňte žiadosť o prepis, údaje o pôvodnom a novom zákazníkovi, pričom:

Pôvodný zákazník:

 • uvedie výrobné číslo a stav plynomera (ideálne fotografia plynomera s aktuálnym stavom),
 • uvedie adresu pre zaslanie faktúry ukončeného odberu,
 • podpíše žiadosť.

Nový zákazník osobne na zákazníckom centre:

 • predloží platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas),
 • uvedie stav plynomera (ideálne fotografia plynomera s aktuálnym stavom),
 • predloží list vlastníctva (originál alebo kópiu z katastrálneho portálu www.katasterportal.sk, nie starší ako 30 dní),
  *ak LV ešte nie je vystavený, tak predloží kúpnu zmluvu s overenými podpismi (kupujúci a predávajúci) notárom a návrhom na vklad (nie starším ako 60 dní) do katastra nehnuteľností.
 • predloží členstvo v družstve s listom vlastníctva (v prípade družstevných bytov), z ktorého vyplýva, že ide o družstevný byt.

Upozornenie: V prípade, že na odbernom mieste evidujeme pohľadávky po splatnosti, nemusí byť žiadosť o prepis vybavená okamžite.

Vyplniť žiadosť

Zmenu nám, prosíme, nahláste jedným z nasledujúcich spôsobov:

Som nový nájomník

V prípade osobného kontaktu na Zákazníckom centre je zmena zákazníka uskutočnená najrýchlejšie za prítomnosti pôvodného a nového zákazníka.

Vyplňte a podpíšte žiadosť o prepis, údaje o pôvodnom a novom zákazníkovi, pričom:

Pôvodný zákazník:

 • uvedie výrobné číslo a stav plynomera (ideálne fotografia plynomera s aktuálnym stavom),
 • uvedie adresu pre zaslanie faktúry ukončeného odberu,
 • podpíše žiadosť.

Nový zákazník osobne na zákazníckom centre:

 • predloží platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas),
 • uvedie stav plynomera (ideálne fotografia plynomera s aktuálnym stavom),
 • predloží platnú nájomnú zmluvu uzavretú medzi vlastníkom nehnuteľnosti a nájomcom, písomný súhlas vlastníka,
 • predloží aktuálny list vlastníctva (originál alebo kópiu z Katastrálneho portálu www.katasterportal.sk, nie staršiu ako 30 dní) prenajímanej nehnuteľnosti.

Vyplniť žiadosť

Zmenu nám, prosíme, nahláste jedným z nasledujúcich spôsobov:

Prepis medzi firmou a fyzickou osobou

V prípade osobného kontaktu na Zákazníckom centre je zmena zákazníka uskutočnená najrýchlejšie za prítomnosti pôvodného a nového zákazníka.

Vyplňte a podpíšte žiadosť o prepis, údaje o pôvodnom a novom zákazníkovi, pričom:

Pôvodný zákazník:

 • uvedie výrobné číslo a stav plynomera (ideálne fotografia plynomera s aktuálnym stavom),
 • uvedie adresu pre zaslanie faktúry ukončeného odberu,
 • podpíše žiadosť.

Nový zákazník osobne na zákazníckom centre:

 • predloží platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas),
 • uvedie stav plynomera (ideálne fotografia plynomera s aktuálnym stavom),
 • predloží aktuálny list vlastníctva (originál alebo kópiu z Katastrálneho portálu www.katasterportal.sk nie staršiu ako 30 dní) prenajímanej nehnuteľnosti,
 • ak je nový zákazník v nájme, predloží platnú nájomnú zmluvu uzavretú medzi vlastníkom nehnuteľnosti a nájomcom, písomný súhlas vlastníka.

Vyplniť žiadosť

Zmenu nám, prosíme, nahláste jedným z nasledujúcich spôsobov:

Prepis medzi fyzickou osobou a firmou

V prípade osobného kontaktu na Zákazníckom centre je zmena zákazníka uskutočnená najrýchlejšie za prítomnosti pôvodného a nového zákazníka.

Vyplňte a podpíšte žiadosť o prepis, údaje o pôvodnom a novom zákazníkovi, pričom:

Pôvodný zákazník:

 • uvedie stav meradla (ideálne fotografia meradla s aktuálnym stavom),
 • uvedie adresu pre zaslanie faktúry ukončeného odberu,
 • podpíše žiadosť.

Nový zákazník (osobne prítomný):

 • predloží platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas),
 • uvedie stav meradla (ideálne fotografia meradla s aktuálnym stavom),
 • predloží doklad o práve užívať odberné miesto (kópia nájomnej zmluvy, písomný súhlas vlastníka alebo LV).

Vyplniť žiadosť

Zmenu nám, prosíme, nahláste jedným z nasledujúcich spôsobov:

Špecifiká

V prípadoch, kedy prepis firmy, alebo fyzickej osoby vybavuje splnomocnená osoba, je potrebné aby predložila podpísané splnomocnenie oprávnenou osobou.