Platba príkazom na úhradu SEPA

Na úhradu mesačných preddavkových platieb je potrebné zadať vo vašej banke trvalý príkaz na úhradu s variabilným symbolom (desaťmiestne číslo začínajúce číslom 3, nájdete ho na vašej faktúre vpravo hore). Platby môžete uhrádzať aj jednorazovo.

Na úhradu nedoplatku je potrebné vo vašej banke zadať jednorazový príkaz k úhrade. Preplatok vyúčtovacej faktúry vám automaticky vrátime na účet.

V prípade zmeny mesačných preddavkových platieb je potrebné o tejto skutočnosti upovedomiť banku a prispôsobiť tomu trvalý príkaz na úhradu.

Formulár Mandátu na inkaso v SEPA v elektronickej forme

Späť