ŠTATÚT SÚŤAŽE „S innogyServis na hokej“

 

1. Predmet a účel štatútu

Predmetom tohto štatútu je úprava súťažných podmienok súťaže „S innogyServis na hokej“ (ďalej len „súťaž“).

 

2. Organizátor súťaže

Východoslovenská energetika a.s. so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767, DIČ: 202 273 0457, IČ DPH: SK202 273 0457, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v Odd.: Sa, Vložka č.: 1628/V (ďalej len „VSE“). innogy Slovensko s.r.o. so sídlom Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44 291 809, DIČ: 2022646549, IČ DPH: SK2022646549, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v Odd.: Sro, Vložka č.: 92491/B (ďalej len „innogy Slovensko“).

 

3. Podmienky účasti v súťaži

Do súťaže sa môže zapojiť ten, kto má k 15.5.2019 aktívnu službu Innogy Servis (ďalej len „súťažiaci“) a splní podmienky na zaradenie do súťaže.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora súťaže, ani osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou § 116 Občianskeho zákonníka – časť vety pred bodkočiarkou). Ak sa preukáže, že výherca súťaže je touto osobou, organizátor ho môže zo súťaže vylúčiť s následkom, že stráca nárok na výhru, výhra sa mu neodovzdá a zostáva k dispozícii organizátorovi súťaže. Zapojením sa do súťaže súťažiaci vyslovuje svoj súhlas s pravidlami súťaže a týmto štatútom.

 

4. Začiatok a ukončenie súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 29. 4. 2019 do 15.5. 2019.

 

5. Miesto konania súťaže

Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

 

6. Podmienky a priebeh súťaže

Účastník sa môže do súťaže zapojiť v období trvania súťaže, ktoré je uvedené v bode 4 tohto štatútu. Úlohou súťažiaceho je aktívne využiť službu innogyServis prostredníctvom stlačenia jemu prideleného tlačidla a zrozumiteľne vysloviť svoju požiadavku počas spätného telefonátu nasledujúceho po stlačení. Každá takto zaevidovaná požiadavka bude zaradená do zlosovania o ceny.

Prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo na vylúčenie súťažiaceho, ktorého odpoveď bude obsahovať vulgárne vyjadrenia, vyjadrenia poškodzujúce dobrú povesť organizátora súťaže alebo prevádzkovateľa súťaže alebo nebude zodpovedať dobrým mravom.

Do žrebovacej databázy bude zaradený každý súťažiaci toľkokrát, koľko organizátor súťaže zaevidoval jeho požiadaviek vyslovených počas spätného telefonátu nasledujúcom po stlačení tlačidla. Každý súťažiaci môže získať výhru iba raz.

Súťaž bude ukončená dňa 15. 5. 2019 o polnoci. Žrebovanie sa uskutoční náhodným výberom organizátora súťaže alebo ním poverenej osoby spomedzi zaevidovaných požiadaviek v rámci služby innogyServis spĺňajúcich vyššie uvedené podmienky.

Zo všetkých zaevidovaných požiadaviek bude vyžrebovaných 6 zákazníkov a každý z vyžrebovaných získa 2 vstupenky na niektorý zo zápasov Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019.

 

7. Výhra, vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhry

Výhrou v súťaži sú vstupenky na vybrané zápasy Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. Výherca bude určený organizátorom súťaže dňa 16. 5. 2019. Výherca bude vyhlásený na web stránke www.innogy.sk/innogyservis. Výherca bude o tejto skutočnosti upovedomený aj prostredníctvom telefonátu na mobilné číslo, ktoré uviedol pri aktivácii služby innogyServis. Súčasťou tohto upovedomenia budú zároveň inštrukcie, akým spôsobom je možné si výhru uplatniť. Ak si výherca neuplatní nárok na výhru v lehote stanovenej v upovedomení o výhre, vzdá sa výhry, resp. nesplní inú podmienku podľa tohto štatútu, stráca nárok na príslušnú výhru.

Ak nie je možné skontaktovať sa s výhercom a výherca sa neozve organizátorovi súťaže do 24 hodín, odkedy bol prvýkrát kontaktovaný telefonicky a následne SMS správou, stráca nárok na výhru a výhru získava vyžrebovaný náhradník. Výhra bude výhercovi zaslaná poštou alebo inou formou po dohode s organizátorom súťaže do 2 dní od zaslania poštovej adresy vrátane telefonického kontaktu. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť formu odovzdania výhry.

Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré obdržia výhercovia predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov výhry zo súťaže neprevyšujúcej výšku 350,- EUR sú od dane oslobodené. Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a organizátor súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom.

Výhra v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor súťaže.

 

8. Osobné údaje

V súlade s Nariadením EP a R (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, organizátor ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje účastníkov súťaže. Spracúvané osobné údaje (v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, mobilné telefónne číslo, adresa trvalého pobytu, adresa na doručenie zásielky) budú použité výlučne na účel zapojenia sa účastníka do súťaže, vytvorenia databázy účastníkov súťaže a jej využitie na účely spojené výlučne so súťažou a jej vyhodnotením, a to počas doby od zapojenia sa účastníka do súťaže, do jedného mesiaca od zverejnenia výsledkov súťaže. Organizátor do troch mesiacov od ukončenia súťaže osobné údaje zlikviduje. Organizátor súťaže je oprávnený v rámci vyhodnotenia súťaže a kontaktovania výhercov súťaže zverejniť iniciály výhercov na svojej internetovej stránke, alebo www.innogy.sk/innogyservis. Organizátor neprenáša osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Organizátor nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania spracúvaných osobných údajov. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sa nachádzajú v Pravidlách ochrany osobných údajov, ktorých aktuálna verzia je dostupná na webových stránkach www.innogy.sk alebo www.vse.sk.

 

9. Záverečné ustanovenia

Akúkoľvek zmenu pravidiel súťaže oznámi organizátor súťaže na svojej stránke www.innogy.sk/innogyservis. Ustanovenia tohto štatútu sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na stránke www.innogy.sk/innogyservis. Súťažiaci sa zaväzuje, že uvedie pravdivé údaje a bude postupovať v súlade s podmienkami uvedenými v tomto štatúte.

Súťažiaci sa zaväzuje, že svojou účasťou v súťaži neporušil a ani neporuší všeobecne záväzné právne predpisy a ani podmienky uvedené v tomto štatúte. Súťažiaci berie na vedomie, že pri využívaní webových stránok a serverov v súvislosti so súťažou sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo v rozpore s dobrými mravmi a nesmie uskutočňovať žiadne úkony, ktorými by bránil alebo sa snažil brániť v zúčastnení sa v súťaži ďalším súťažiteľom, alebo ktorými by ohrozoval súťaž alebo by súťaž narúšal. Súťažiaci nesmie obťažovať ostatných súťažiteľov. Každý súťažiaci sa zaväzuje, že nijakým spôsobom nebude poškodzovať ďalších súťažiacich alebo tretie osoby alebo porušovať podmienky uvedené v tomto štatúte. V prípade porušenia tejto podmienky je organizátor súťaže oprávnený súťažiaceho zo súťaže vylúčiť. Súťažiaci sa zaväzuje, že svojím konaním nebude znevažovať, zosmiešňovať alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzovať záujmy organizátora súťaže, jeho dobré meno a nesmie propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k organizátorovi súťaže. V prípade porušenia tejto podmienky je organizátor súťaže oprávnený súťažiaceho zo súťaže vylúčiť. Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí, že organizátor súťaže je oprávnený ustanovenia tohto štatútu kedykoľvek meniť alebo súťaž kedykoľvek zrušiť. V prípade, že dôjde k zmene štatútu, súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia štatútu. Organizátor súťaže a prevádzkovateľ súťaže nie sú povinní o zmene pravidiel osobitne informovať súťažiacich, pretože aktuálne platná a účinná verzia je vždy zverejnená na stránke www.innogy.sk/innogyservis.

Súťažiaci sa zaväzuje riadiť sa týmto štatútom, pokynmi organizátora súťaže a prevádzkovateľa súťaže a iných osôb podieľajúcich sa na súťaži; ich rozhodnutia budú vo všetkých ohľadoch týkajúcich sa súťaže konečné a záväzné pre všetkých súťažiacich. Súťaž sa riadi výhradne štatútom, ktorý upravuje práva a povinnosti súťažiteľov, ich zodpovednosť a jej pravidlá. Žiadny súťažiaci nemá nárok na výhru, pokiaľ nesúhlasí s týmto štatútom a nesplní povinnosti z neho vyplývajúce. Súťažiaci tiež nemá nárok na výhru, ak nesplnil podmienky súťaže. Právne vzťahy neupravené týmto štatútom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a súťažiaci sa zaväzujú sa im podrobiť. Organizátor súťaže, prevádzkovateľ súťaže a osoby uskutočňujúce činnosti pre súťaž nezodpovedajú za žiadne technické problémy alebo technické poruchy alebo za výhru, jej kvalitu alebo akosť alebo akékoľvek iné škody alebo chyby, ktoré vzniknú v súvislosti so súťažou alebo za akékoľvek hardvérové alebo softvérové chyby alebo chybné pripojenia na internet alebo za akékoľvek obmedzenia pripojenia na internet, server alebo za preťaženie internetu alebo webovej stránky, alebo za nepovolený ľudský alebo iný zásah do postupu alebo procesu súťaže, a to najmä za nedovolené zasahovanie, hackovanie, krádež, vírusy, chyby, červy alebo za poškodenie alebo zrušenie akéhokoľvek aspektu súťaže a ani za žiadne výkony, ktoré neuskutočňujú alebo neprevádzkujú priamo sami. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany súťažiteľov a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie súťažiteľa zo súťaže preprípadné nesplnenie niektorej z nich, (ii) nepriznanie nároku na výhru; a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení účastníka za výhercu v súlade s týmito pravidlami); najneskôr však ku momentu odovzdania/uplatnenia výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť pravidlá a podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne pravidlá vyhlasovania výhercov, dátum ukončenia súťaže, počet výhercov, ako aj druhy výhier. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže organizátor súťaže vhodným spôsobom zverejní. Za vhodné zverejnenie sa považuje najmä zverejnenie na stránke www.innogy.sk/innogyservis.

 

V Košiciach, dňa 29. 4. 2019

 

Východoslovenská energetika a.s. a innogy Slovensko, s.r.o.