Vratky z platieb za plyn pre zákazníkov RWE

Vláda SR v júli 2015 oznámila zníženie cien plynu. Jeho súčasťou bolo aj spätné vyplácanie 6% zo sumy, ktorú v roku 2015 domácnosť zaplatila za plyn. Tzv. vratky budú vyplácané domácnostiam tarifnej skupiny D1 až D3 formou poštovej poukážky. Nárok na vratky má domácnosť bez ohľadu na to, kto je jej dodávateľom plynu.

Peniaze bude vyplácať Ministerstvo hospodárstva formou poštovej poukážky a bez nutnosti akejkoľvek aktivity zákazníka. Poštovú poukážku dostane automaticky každý zákazník Modrého plynu od RWE, ktorý spĺňa podmienky a uplatniť si ju bude môcť na akejkoľvek pobočke Slovenskej pošty.

Sumu vratky za plyn si nebude možné započítať do mesačnej faktúry za plyn ani nechať vyplatiť prevodom na účet.

 
Tarifná skupina Množstvo odobratého plynu odberateľom plynu [kWh] Výška štátneho príspevku
D1 0 - 2 110 10 €
D2 2 111 - 3 300 10 €
3 301 - 4 700 14 €
4 701 - 6 100 18 €
6 101 - 7 500 22 €
7 501 - 11 000 28 €
11 001 - 13 500 37 €
13 501 - 17 935 45 €
D3 17 936 - 20 000 55 €
20 001 - 25 000 65 €
25 001 - 31 000 80 €
31 001 - 40 000 100 €
40 001 - 52 000 125 €
52 001 - 68 575 165 €

 

Často kladené otázky ku vratkám za plyn

Vyplatí mi RWE plynovú vratku?

Plynovú vratku dostanú aj zákazníci RWE.

Podľa platnej legislatívy vypláca Ministerstvo hospodárstva SR (nie dodávateľ zemného plynu) vratky za plyn každému odberateľovi zemného plynu (každej domácnosti), bez ohľadu na to, kto je jeho dodávateľom (teda aj zákazníkom RWE).

Ako dostanem plynovú vratku?

Vratka bude vyplatená prostredníctvom poštového poukazu, ktorý dostanete do schránky na adresu svojho trvalého bydliska. Príspevok si napokon vyberiete na pošte.

Preplatí vám ho ktorákoľvek pobočka Slovenskej pošty po predložení poštového poukazu a platného dokladu totožnosti. Prevziať si ho môžete do termínu, ktorý je vyznačený na poštovom poukaze. Platnosť poštového poukazu je 60 dní od dátumu podania, čo vytvára dostatok času aj pre odcestovaných ľudí v zahraničí.

Musím o vyplatenie požiadať?

O vyplatenie tohto štátneho príspevku nie je potrebné požiadať. Nemusíte kontaktovať ani svojho dodávateľa, ani ministerstvo.

Ministerstvo automaticky zašle poštový poukaz všetkým odberateľom plynu – domácnostiam tarifnej skupiny D1, D2 alebo D3, ktoré mali k 1. novembru 2015 uzavretú platnú zmluvu o združenej dodávke zemného plynu.

Domácnosti s vysokým odberom plynu, ktorých spotreba spadá do kategórie D4, podporené nebudú.

Kedy dostanem poštový poukaz?

Podľa verejne dostupných informácií, ministerstvo začalo s ich posielaním v pondelok 25. januára 2016 v abecednom poradí. Ľudia, ktorých priezvisko sa začína písmenom Z, dostanú poukážku najneskôr do dvoch týždňov.

Komu pošta vyplatí poštový poukaz?

Na pošte sa musíte okrem poštového poukazu preukázať aj platným dokladom totožnosti.

Slovenská pošta môže vyplatiť štátny príspevok nielen adresátovi poukazu, ale aj manželovi/manželke; osobe, ktorú adresát splnomocnil; opatrovníkovi alebo osobe, ktorá býva s adresátom v tom istom dome či byte (pokiaľ táto osoba nie je z prijímania vylúčená).

Čo ak som zmenil trvalý pobyt?

V prvom rade je dôležité nahlásiť zmenu k nám do RWE. Kontaktujte nás prosím na info@rwegas.sk alebo na Zákazníckej linke 0850 123 998.

Ak sa trvalé bydlisko uvedené na vašom doklade totožnosti nezhoduje s adresou uvedenou na poštovom poukaze, ale meno a priezvisko a ďalšie údaje sa zhodujú, Slovenská pošta vám poukaz vyplatí.

Čo mám robiť, ak poštový poukaz nedostanem?

Môžete sa obrátiť na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212.

Aká bude výška plynovej vratky?

Výšku štátneho príspevku odvodí ministerstvo od vašej spotreby zemného plynu za posledné 12-mesačné obdobie, za ktoré bola vystavená faktúra. Potrebné údaje k výpočtu dostane od príslušného dodávateľa (RWE) a overovať ich bude distribučná spoločnosť.

Ak využívate plyn na varenie (tarifa D1), bude vám vyplatený príspevok vo výške 10 eur. Ak využívate plyn na ohrev vody a vykurovanie (tarifa D2 alebo D3), výška vratky bude v priemere 6 % z vašej ročnej platby.TU nájdete prehľadnú tabuľku.

Ak máte uzatvorené viaceré zmluvy, ak máte viac odberných miest, výška príspevku sa vypočíta na každé odberné miesto osobitne. Rovnako príspevok sa poskytne osobitne za každé odberné miesto.

Potrebujem nahlasovať odpočet zemného plynu?

Vyplatenie vratky si nevyžaduje osobitný odpočet. Preto nemusíte nahlasovať stav plynomeru na tento účel ani RWE, ani ministerstvu. Ministerstvo pracuje s údajmi, ktoré má od príslušného dodávateľa (RWE) a ktoré overuje distribučná spoločnosť.

Ako si môžem skontrolovať svoju tarifu a spotrebu, podľa ktorých sa vypočítava výška príspevku?

Overiť si to môžete na svojej vyúčtovacej faktúre, ktorú sme vám zasielali za fakturačné obdobie ukončené pred 1. novembrom 2015. Na účely výplaty plynovej vratky sa totiž posudzuje spotreba plynu za posledné známe 12 mesačné obdobie ukončené pred týmto dátumom. Ak ste dostali výčtovaciu faktúru v januári 2016, štátny príspevok vám bude vypočítaný z platieb za predchádzajúce fakturačné obdobie 1.12.2013 - 30.11.2014.

Myslím, že mám inú spotrebu a inú výšku vratky ako na poštovou poukaze? Ako mám postupovať?

Môžete sa obrátiť na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212.

Ministerstvo vychádza z údajov poskytnutých od dodávateľov a overených distribučnou spoločnosťou. Môžete preto kontaktovať aj RWE, ako svojho dodávateľa. V tomto prípade pôjde o štandardný reklamačný proces vyúčtovania spotreby plynu. Jeho výsledok však nebude mať vplyv na stanovenie výšky štátneho príspevku.

Dostanem vyplatený príspevok, ak som ešte nedostal vyúčtovaciu faktúru? Mám novú zmluvu. A čo ak mám nulovú spotrebu plynu?

Nárok na vyplatene štátneho príspevku má každý odberateľ zemného plynu, ktorý mal k 1. novembru 2015 uzatvorenú platnú zmluvu.

Ak hovoríme o novom odbernom mieste, resp. mieste, kde ešte nie je známa spotreba za posledných 12 mesiacov, výška vratky sa stanoví na základe zisteného odobratého množstva plynu, najmenej však v minimálnej výške zodpovedajúcej príslušnému tarifnému pásmu podľa zmluvy o združenej dodávke plynu uzatvorenej s vaším dodávateľom.

V prípade, že ešte nie je známa spotreba za posledných 12 mesiacov, ale je známa spotreba za kratšie obdobie, výška štátneho príspevku sa stanoví v minimálnej výške zodpovedajúcej príslušnému tarifnému pásmu podľa zmluvy o združenej dodávke plynu uzatvorenej s vaším dodávateľom.

V prípade vykázanej nulovej spotreby plynu na odbernom mieste za posledných 12 mesiacov, máte nárok na vyplatenie minimálnej výšky štátneho príspevku vo výške 10 eur.

Ak ste uzatvárali novú zmluvu z dôvodu, že ste prešli z kategórie maloodber do kategórie domácnosť, dôležitý je dátum zmeny. Ak ste k 1. novembru 2015 boli odberateľom plynu v domácnosti so spotrebou v kategórii D1 až D3, máte nárok na štátny príspevok. Ak ste k 1. novembru 2015 boli maloodberateľom, nespĺňate kritériá na vyplatenie štátneho príspevku.

Môže sa stať, že nedostanem štátny príspevok pretože mám nedoplatok? Môže mi ho dodávateľ započítať s nedoplatkom? Resp. môžem vratku použiť ako preddavok, ako svoju mesačnú platbu? Môže byť započítaná do SIPA?

Sumu vratky za plyn si nebude možné započítať do mesačnej faktúry za plyn ani nechať vyplatiť prevodom na účet ani započítať s nedoplatkom. Tento príspevok vypláca ministerstvo priamo zákazníkom, nie dodávateľom (RWE). Posiela sa osobitným poštovým poukazom, a nie je možné ho započítať ani do platby prostredníctvom poukážok SIPO.

Vyplatenie vratky nemá vplyv na záväzky odberateľa voči dodávateľovi (zákazníka voči RWE). Nárok na vratku majú tak aj domácnosti, ktoré neuhradili všetky platby za plyn. Neplatič vratku nezíska v prípade, že dodávateľ vypovedal neplatičovi zmluvu k 1. novembru 2015.

 

Ako sa bude počítať štátny príspevok, ak som minulý rok zmenil dodávateľa?

V takomto prípade sa bude štátny príspevok počítať na základe údajov od distribučnej spoločnosti a údajov zistených meradlom na danom odbernom mieste za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Majú nárok na vyplatene príspevku aj pozostalí, dediči?

Ak odberateľ zomrel po 1. novembri 2015, rodine odporúčame hlavne kontaktovať RWE a požiadať o prepis zmluvy. Taktiež je dôležité obrátiť sa na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (Mierová 19, 827 15 Bratislava 212) a predložiť mu doklady (napr. osvedčenie o dedičstve) preukazujúce prechod nároku na príspevok na ďalšiu osobu.

Pokiaľ ide o odberateľov, ktorí zomreli pred 1. novembrom 2015, a pred týmto termínom nedošlo k prepisu zmluvy na žijúcu osobu, na dedičov, pozostalí štátny príspevok nedostanú. V zmysle zákona totiž nie je možné určiť oprávnenú osobu na vyplatenie tohto príspevku.

Späť