Informačný servis pre Médiá

 

1. Cena zemného plynu

Úspora domácností s Modrým plynom (produkt Extra) vypočítaná v porovnaní so základným cenníkom najväčšieho dodávateľa plynu na Slovensku, ktorý je platný od 1.1.2017

TARIFA

EXTRA

Objednať
PRIEM. VÝŠKA SPOTREBY MESAČNÁ PLATBA ZĽAVA 15 % ÚSPORA V 1. ROKU*
%
D1 Varenie

500 kWh

3,97 €

1,27 € -15,08 %
D2 Varenie, ohrev

9000 kWh

30,26 €

23,36 € -18,40 %
D3 Varenie, ohrev, vykurovanie

27 000 kWh

78,40 €

66,42 € -18,00 %
D4 Veľko-
odber

45 000 kWh

126,67 €

116,10 € -17,70 %
D5 Veľko-
odber

70 000 kWh

242,31 €

223,65 € -31,51 %
D6 Veľko-
odber

100 000 kWh

335,58 €

319,50 € -31,51 %
D7 Veľko-
odber

130 000 kWh

458,37 €

415,35 € -31,51 %

*Po 12 mesiacoch zákazník prechádza na Cenník zemného plynu „E“ (platný od 1. 8. 2017)


2. Ďalšie informácie

Najčastejšie otázky a odpovede

Aké je súčasné postavenie spoločnosti na trhu?

innogy Slovensko je druhým najväčším dodávateľom zemného plynu na Slovensku. Už dlhodobo dosahuje viac ako 20 % celkový trhový podiel v objeme dodaného plynu, dodáva takmer 13 TWh zemného plynu. innogy Slovensko si udržuje kľúčových zákazníkov z radov firiem a organizácii. Modrý plyn odoberá už viac ako stotisíc domácností na celom Slovensku.

Je cena stále najväčšia konkurenčná výhoda?

Cena ako konkurenčná výhoda, na súčasnom trhu s energiami, nie je postačujúca. Zákazníci očakávajú nové, ďalšie bonusy. Chcú viac než dodávku energií. Môžeme konštatovať, že slovenská energetika nastúpila nový trend. Všetci dôležití hráči na trhu ponúkajú plyn, elektrinu i ďalšiu pridanú hodnotu. Svojimi produktmi sa chcú vyrovnať svetovým retailovým lídrom. innogy Slovensko ponúka zákazníkom z radov domácností produkt Karta výhod. Produkt je úspešný, dnes má túto kartu viac ako 100 000 zákazníkov VSE a innogy Slovensko. Karta výhod im umožňuje využívať služby odborníkov, ktorí pomáhajú vyriešiť rôzne nečakané situácie v domácnosti. Či už zákazník potrebuje niečo rýchlo opraviť, alebo má záujem o telefonickú konzultáciu s lekárom. Bonusom k týmto službám sú zľavy vo viac ako desaťtisíc obchodoch.Pre získanie Karty výhod môže zákazník navštíviť stránku www.KartaVyhod.sk. Modrý plyn od innogy Slovensko je spolu s programom Karta výhod už dlhodobo najvýhodnejšou ponukou na trhu so zemným plynom. innogy Slovensko ponúka zákazníkom i ďalšie služby. Môžu napr. využiť poradenstvo pri výbere optimálneho produktu alebo v oblasti administratívnych a procesných záležitostí, ako je pripojenie nového odberného miesta. innogy Slovensko takisto rieši špecifické požiadavky zákazníkov v oblasti energetickej efektívnosti.

Proces zmeny dodávateľa

Odberatelia zemného plynu sa môžu pre zmenu dodávateľa rozhodnúť ku koncu každého kalendárneho mesiaca, samotný proces trvá 21 dní. Ak sa zákazník rozhodne pre innogy Slovensko, prechod je pre neho jednoduchý. Celý proces zmeny dodávateľa totiž spoločnosť vybaví na základe splnomocnenia za neho. Predovšetkým je nutné ukončiť terajší zmluvný vzťah, uzavrieť zmluvu s innogy Slovensko a splnomocniť spoločnosť na úkony súvisiace so zmenou dodávateľa. Zmena je bezplatná, prebieha bez prerušenia dodávky a bez zásahu do domácnosti. Modrý plyn si zákazníci môžu objednať na Zákazníckej linke 0850 123 998, v zákazníckych centrách spoločnosti alebo prostredníctvom predajcov. K dispozícii je tiež objednávací ON–LINE formulár na stránke www.ModryPlyn.sk.

Využíva innogy Slovensko podomový predaj?

Zmenou dodávateľa zákazníci získavajú zľavu na dodávku zemného plynu. innogy Slovensko je stabilná spoločnosť a zákazníkom ponúka aj ďalšie výhody. Zákazníci môžu podpisom zmluvy s našou spoločnosťou len získať. Ich výdavky za platby za zemný plyn budú nižšie, ako by ich mali u dominantného dodávateľa. V prípade, že zistíme, že boli zákazníkovi podané nepravdivé informácie, prípadne bol uvedený do omylu, vysvetlíme mu to. Ak ani potom nemá záujem o naše produkty, bezodkladne vraciame zákazníka spať pôvodnému dodávateľovi bez akýchkoľvek sankcií. Spoločnosť innogy Slovensko nesúhlasí s nekalými praktikami niektorých predajcov. Od začiatku svojho pôsobenia na trhu presadzuje transparentné a férové správanie. Zlyhanie konkrétnych jednotlivcov žiaľ nevieme ovplyvniť. Dôležité je, aby nebola chyba v celom systéme. innogy Slovensko využíva služby predajcov, ktorí zákazníkov navštívia priamo v ich dome, byte. Podomový predaj vytvára priestor a komfort pre zákazníka, aby danú zmenu dodávateľa uskutočnil. Ak zákazníci uprednostňujú inú formu predaja, môžu spoločnosť kontaktovať na Zákazníckej linke 0850 123 998 alebo si vedia produkty objednať na stránke www.innogy.sk. Na východnom Slovensku aj v zákazníckych centrách. innogy Slovensko robí všetko preto, aby udržala kvalitu podomového predaja. Zaviedla bezplatnú Linku bezpečného predaja 0800 123 532, na ktorej si zákazníci môžu overiť, či ich skutočne navštívil náš predajca. Každý z predajcov je riadne označený. Má predovšetkým identifikačnú kartu s unikátnym číslom. A práve toto číslo si zákazníci môžu na uvedenej bezplatnej linke overiť. Zároveň sme pripravení každému zákazníkovi poskytnúť informácie na vlastné rozhodnutie o zmene dodávateľa. Naša skúsenosť je, že len menej ako 1 % zákazníkov, ktorí nás kontaktujú pre dodatočné informácie o predajcoch a ponuke, od zmluvy skutočne odstúpi. Spoločnosť sa usiluje o to, aby predajcovia boli korektní – viaže ich etickým kódexom, preškoľuje. V etickom kódexe, ktorý je zverejnený aj na web stránke, sa okrem iného uvádza, že predajca nepoužije zavádzajúce alebo nepravdivé predajné praktiky. Kvalitu predajcov si overujeme – využívame zákaznícke prieskumy a verifikačné telefonáty. Ak aj napriek preškoleniu a oboznámeniu so zásadami predaja a etickým kódexom nastane pochybenie na strane predajcu, spoločnosť požaduje od zmluvného partnera nápravu – upozornenie, opätovné preškolenie, uplatnenie systému malusov. V prípade, že zlyhajú tieto opatrenia, pristupujeme k rozviazaniu spolupráce. Súčasne platí, že medzinárodná energetická spoločnosť innogy má dlhoročné skúsenosti s predajom a innogy Slovensko čerpá skúsenosti i zo zahraničných trhov.

Môže zákazník požiadať o zmenu preddavkových platieb?

Preddavkové platby stanovuje innogy Slovensko vo vyúčtovacej faktúre za dané obdobie na základe spotreby zákazníka a cenníka pre aktuálne obdobie. innogy Slovensko vystavuje faktúru zákazníkom v segmente Domácnosti raz ročne v mesiaci, v ktorom sa daná domácnosť podľa odpočtového cyklu nachádza. Ide o zúčtovaciu faktúru za uplynulý rok (12 mesiacov) a jej súčasťou je rozpis zálohových platieb na nasledujúce zúčtovacie obdobie. Zákazník môže požiadať o zmenu preddavkových platieb vždy, keď dôjde k zásadným zmenám na odbernom mieste (zmena počtu členov domácnosti, zmena spôsobu vykurovania, dlhodobá neprítomnosť a pod.), prípadne keď predpokladá nárast spotreby. Požiadať o úpravu zálohovej platby môže zákazník kedykoľvek na niektorom z kontaktov spoločnosti.

Ako môže zákazník postupovať v prípade neplatenia pohľadávok?

innogy Slovensko poskytuje zákazníkom viacero možností, ako vyriešiť situáciu s neplatením pohľadávok a ako predísť následkom spojeným s neplatením pohľadávok za zemný plyn. Každý zákazník je niekoľkokrát upozornený na možné odpojenie a zo strany innogy Slovensko je mu poskytnutý dostatočný časový priestor na uhradenie nesplatenej pohľadávky. Ak zákazník predpokladá, že nebude vedieť zaplatiť svoje pohľadávky, môže požiadať o Posun splatnosti pohľadávky alebo o uzavretie Splátkového kalendára, či Postúpenia záväzku. A to prostredníctvom Zákazníckej linky 0850 123 998 alebo osobne v zákazníckych centrách. V prípade, ak zákazník neuhradí pohľadávku v lehote splatnosti, spoločnosť ho niekoľkokrát upozorní. Ak zákazník svoju pohľadávku neuhradí ani po výzve, spoločnosť mu zasiela upomienku doporučenou poštou. Upomienka je spoplatnená. V upomienke je zákazníkovi určený náhradný termín úhrady pohľadávky. innogy Slovensko zároveň zákazníka upozorňuje na možné odpojenie. V prípade, že zákazník neuhradí pohľadávku ani v náhradnom termíne, innogy Slovensko má právo požiadať distribučnú spoločnosť o odpojenie odberného miesta. Zákazník platí poplatok za odpojenie. Po prerušení distribúcie je opätovné pripojenie nákladnejšie, pretože zákazník musí uhradiť aj poplatok za znovupripojenie. Ak zákazník nezaplatí pohľadávky ani po odpojení od distribúcie zemného plynu, je mu písomne oznámené odstúpenie od zmluvy, následne ukončený zmluvný vzťah a vystavená faktúra.

Manipulácia s plynomerom

Ak má zákazník pochybnosti o správnosti merania údajov o dodávke plynu alebo odbere plynu určeným meradlom, alebo zistí na určenom meradle chybu (odchýlku), má právo požiadať dodávateľa o preskúšanie určeného meradla. innogy Slovensko je povinná túto žiadosť zákazníka odoslať prevádzkovateľovi distribučnej siete (PDS), ktorý v zákonnej lehote zabezpečí preskúšanie určeného meradla. Ak sa pri preskúšaní zistí, že meradlo vykazuje väčšiu odchýlku, ako je prípustná, vykoná PDS korekciu chybne nameranej dodávky a znáša náklady spojené s preskúšaním a výmenou meradla. Ak na určenom meradle nebola zistená neprípustná odchýlka, zákazník je povinný uhradiť náklady spojené s jeho preskúšaním a výmenou. Všetky poruchy na meradle vrátane porušenia zabezpečenia proti neoprávnenej manipulácii, ktoré zákazník zistí, je povinný bezodkladne oznámiť našej spoločnosti alebo PDS. Akýkoľvek zásah do určeného meradla inou osobou ako PDS je zakázaný, preto v tejto veci ďalej konajú príslušné policajné zložky.

Späť