Informácie pre dodávateľov

Predkvalifikácia pre výber dodávateľov na inštalácie zariadení EVOHOME

 

Predmetom kvalifikácie je predkladanie návrhov na inštaláciu EVOHOME - multizónového bezdrôtového systému pre reguláciu vykurovania domácností, ktoré budú realizované podľa rozsahu stanoveného objednávateľom na základe položkovitého výkazu.

Uchádzač musí predložiť nasledovné:

 

Kontakt na predkladanie žiadostí:
Ing. Stanislav Švidroň
manažér dodávateľskej siete

Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice, Slovenská republika
Tel: +421 55 610 4574
Mobil: +421 905 478 403
Email: svidron_stanislav@vseas.sk

 

Pravidlá spolupráce pri inštalácii zónovej regulácie Obchodné podmienky k zmluve o dielo Čestné vyhlásenie uchádzača

 


 

BOZP

 

Čestné vyhlásenie uchádzača Dohoda o vytvorení podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na spoločnom pracovisku Harmonogram prác dodávateľa Kontrolný zoznam nebezpečných chemických látok dodávateľa Kritéria hodnotenia dodávateľa z hľadiska BOZP Obchodné podmienky spoločností Skupiny VSEH Písomná informácia o rizikách možného ohrozenia zamestnancov iných zamestnávateľov na pracovisku Podmienky zabezpečenia výkonu prác pre dodávateľov Povolenie vstupu a informačný list o dodávateľovi Pravidlá spolupráce pri inštalácii zónovej regulácie vykurovania