Podmienky používania internetových stránok spoločnosti innogy Slovensko s.r.o.

Vstupom, prehliadaním alebo akýmkoľvek používaním webových stránok innogy Slovensko s.r.o., bez výhrad potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete podmienkam používania webových stránok spoločnosti innogy Slovensko s.r.o..Rovnako sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. innogy Slovensko s.r.o. si vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na webovej stránke kedykoľvek upraviť alebo zmeniť. Ak s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, tieto webové stránky nepoužívajte.

Používanie stránok

Spoločnosť innogy Slovensko s.r.o. umožňuje prezeranie a preberanie materiálov, či poskytnutých informácií z tejto webovej stránky iba na osobné a nekomerčné používanie, a tieto sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom. Užívateľ stránok sa zaväzuje neporušovať autorské a iné práva duševného vlastníctva.

Publikovanie informácií a materiálov na tejto webovej stránke neznamená, že sa týmto poskytujú licencie alebo práva na ich používanie v zmysle predpisov na ochranu autorského alebo iného práva duševného vlastníctva. Bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti innogy Slovensko s.r.o. nie je povolené z webovej stránky kopírovať, zverejňovať, napodobovať alebo rozširovať texty, logá, grafické prvky, zvuk ani obraz, a to ani ako celok, ani ich časti. Neoprávnené používanie informácií a materiálov z tejto webovej stránky v akejkoľvek forme bude porušením právnych predpisov o autorskom práve a iných právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva.

Právna zodpovednosť

Informácie publikované na tejto webovej stránke vychádzajú z informácií, ktoré poskytuje innogy Slovensko s.r.o. za účelom informovania verejnosti o ponukách produktov, službách a činnostiach spoločnosti innogy Slovensko s.r.o. Tieto informácie a materiály majú len informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Informácie môžu byť zmenené alebo aktualizované bez upozornenia. Žiadne materiály, informácie, ani ďalšie formy komunikácie, ktoré budú prijaté, sa nebudú považovať za dôverné, ani súkromné a innogy Slovensko s.r.o. nepreberá ohľadom nich žiadnu zodpovednosť. innogy Slovensko s.r.o. nezodpovedá za prípadné škody alebo iné ujmy spôsobené používaním internetovej stránky, ktoré by vznikli akejkoľvek tretej osobe nezáväzným použitím týchto informácií. innogy Slovensko s.r.o. nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb alebo z iných ako vlastných zdrojov.

Príspevky používateľov

Akékoľvek materiály, informácie, či iné formy komunikácie používateľov, ktoré budú uverejnené na tejto webovej stránke, sa nepovažujú za dôverné a nepodliehajú ochrane obchodného tajomstva. Spoločnosť innogy Slovensko s.r.o. nepreberá ohľadom týchto materiálov, informácií a komunikácie zodpovednosť za ich použitie. Zakazuje uverejňovať alebo prenášať na webovú stránku akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne materiály alebo iné materiály urážajúce ľudskú dôstojnosť alebo s akýmkoľvek diskriminačným charakterom.

Dostupnosť stránok

Spoločnosť innogy Slovensko s.r.o. robí všetko preto, aby jej stránky boli dostupné a použiteľné čo najširšou skupinou návštevníkov. Stránky sú vytvárané v súlade so štandardami medzinárodného konzorcia W3C a testované v rôznych internetových prehliadačoch. Niektoré stránky potrebujú pre správne fungovanie zapnutú podporu jazyka JavaScript. Stránky spoločnosti innogy Slovensko s.r.o. sú v súčasnosti použiteľné v aktuálnych verziách majoritných prehliadačov (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera).

Ochrana údajov

Pre spoločnosť innogy Slovensko s.r.o. je ochrana osobných údajov našich zákazníkov kľúčová. Dbáme preto na to, aby sme všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, spracúvali v súlade s platnými právnymi predpismi a najvyššími štandardmi v tejto oblasti. Viac o pravidlách ochrany osobných údajov sa dočítate v nasledujúcom dokumente:
Pravidlá ochrany osobných údajov innogy s.r.o.

Späť