Všeobecné podmienky

 1. Pre každé OM bude druh tarify podľa tohto cenníka dohodnutý samostatne.
 2. Dodávateľ má právo preradiť OM do príslušného druhu tarify podľa výšky skutočnej spotreby po skončení fakturačného obdobia. O tejto prípadnej zmene bude odberateľ písomne informovaný.
 3. Dodávka plynu do OM bude fakturovaná podľa zmluvne dohodnutého druhu tarify bez ohľadu na skutočne odobraté množstvo plynu.
 4. Dodávka plynu za príslušné obdobie bude ocenená cenami platnými v danom období.
 5. Ceny za služby súvisiace s prepravou a distribúciou plynu budú fakturované na základe platných cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v čase dodávky.
 6. Ak je dodávka plynu zabezpečovaná distribúciou plynu cez jednu alebo viacero nadväzujúcich distribučných sietí, dodávateľ má od odberateľa plynu okrem cien uvedených v tomto cenníku právo aj na úhradu nákladov spojených s distribúciou plynu do OM odberateľa cez všetky takéto nadväzujúce distribučné siete (odhliadnuc od nákladov spojených s distribúciou plynu cez distribučnú sieť SPP – distribúcia, a. s.), t.j. ako keby mal odberateľ uzavreté samostatné zmluvy o distribúcii plynu so všetkými dotknutými prevádzkovateľmi distribučných sietí, cez ktoré sa realizuje dodávka plynu do OM odberateľa. Tieto náklady sú určené na základe cien za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu schválených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre prevádzkovateľov nadväzujúcich distribučných sietí, resp. na základe ich príslušných cenníkov.
 7. Fakturačným obdobím je obdobie, za ktoré dodávateľ vystavuje vyúčtovaciu faktúru za dodávku plynu, t. j. obdobie, za ktoré vykonáva vyúčtovanie odberu plynu. Fakturačné obdobie sa nemusí zhodovať s odpočtovým obdobím a môže pozostávať z viacerých odpočtových období. Vyúčtovaciu faktúru vystaví dodávateľ najmenej jedenkrát ročne.
 8. V prípade zmeny ročnej spotreby na OM má odberateľ právo požiadať o zmenu druhu tarify. Pri takejto zmene je potrebné nahlásiť stav plynomeru na príslušnom OM.
 9. K cenám uvedeným v tomto cenníku budú fakturované ďalšie dane a poplatky podľa platnej legislatívy.
 10. Stála mesačná platba za OM bude fakturovaná za každý mesiac fakturačného obdobia, a to aj v prípade obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu do OM odberateľa, o ktoré dodávateľ požiadal prevádzkovateľa distribučnej siete z dôvodu omeškania odberateľa so zaplatením svojich záväzkov spojených s dodávkou plynu od dodávateľa. Ak zmluva o dodávke plynu netrvá počas celého kalendárneho mesiaca, za neucelené časti kalendárnych mesiacov sa fakturuje platba za každý začatý deň dodávky nasledovne – stála mesačná platba sa vydelí počtom dní príslušného mesiaca a vynásobí počtom dní dodávky v danom mesiaci.
 11. Platnosť tohto cenníka sa ruší vydaním nového cenníka zemného plynu.
 

Späť