Dodávka plynu poslednej inštancie

Dodávka plynu poslednej inštancie predstavuje osobitý inštitút v prostredí energetiky, ktorý chráni odberateľov energií v prípade, ak pôvodný dodávateľ plynu stratil spôsobilosť na dodávku plynu bez zavinenia koncového odberateľa. Účelom je zabezpečiť plynulú a neprerušenú dodávku plynu. Dodávka poslednej inštancie (DPI) chráni všetkých odberateľov plynu, domácnosti, malé i veľké podniky. Úlohou dodávateľa poslednej inštancie je zabezpečenie dodávky energie/plynu najmä v prípade zlyhania pôvodného dodávateľa, a teda dodáva energiu namiesto neho. Táto situácia môže nastať v nasledujúcich prípadoch:

 • došlo k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa;
 • pôvodný dodávateľ stratí povolenie na dodávku plynu alebo mu zanikne oprávnenie dodávať plyn na vymedzenom území;
 • pôvodný dodávateľ pre odberné miesta odberateľov, s ktorými uzatvoril zmluvu o združenej dodávke plynu, nezabezpečí prístup do prepravnej siete a prepravu plynu alebo prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu.

Inštitút dodávateľa poslednej inštancie v oblasti dodávky plynu podlieha zákonu č. 251/2012 Z. z. o energetike a bližšie je popísaný vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom.

Na celom území Slovenska je na základe rozhodnutia ÚRSO dodávateľom poslednej inštancie spoločnosť Slovenský plynárensky priemysel, a.s. (SPP).

 
 

Začiatok DPI

DPI sa začína dňom nasledujúcim po dni, keď pôvodný dodávateľ plynu stratil právnu alebo obchodnú spôsobilosť dodávať plyn a dodávateľovi poslednej inštancie bola táto skutočnosť oznámená. Ak dodávateľ poslednej inštancie zistí u odberateľa plynu neoprávnený odber plynu podľa § 82 zákona o energetike, môže odmietnuť dodávku plynu poslednej inštancie.

Prevádzkovateľ distribučnej siete (PDS) z dôvodov uvedených v zmluve o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu uzavretej medzi PDS a užívateľom distribučnej siete alebo z dôvodov uvedených v osobitných predpisoch môže ukončiť zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu.

PDS (SPP – distribúcia, a.s.), do ktorého siete je pripojený koncový odberateľ plynu oznámi dotknutému odberateľovi plynu a dodávateľovi poslednej inštancie najneskôr 15 dní pred uplynutím výpovednej lehoty zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu uzavretej s pôvodným dodávateľom alebo bezprostredne potom, ako sa dozvie skutočnosť, že:

 • dodávateľ plynu stratil spôsobilosť dodávať plyn z dôvodu nezabezpečenia pre odberné miesta odberateľov, s ktorými uzatvoril zmluvu o združenej dodávke plynu, prístup do prepravnej siete a prepravu plynu alebo prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v prípade dodávky plynu, alebo
 • došlo k zrušeniu povolenia na dodávku plynu alebo zániku oprávnenia dodávať plyn na vymedzenom území alebo
 • došlo k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa plynu podľa osobitného predpisu. PDS oznámi dotknutému odberateľovi plynu a dodávateľovi poslednej inštancie tieto informácie:

 • deň, od ktorého začína dodávka plynu dodávateľom poslednej inštancie;
 • dôvod začatia dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie;
 • zánik zmluvy o dodávke plynu alebo o združenej dodávke plynu, ak pôvodný dodávateľ stratil spôsobilosť dodávky plynu;
 • dobu trvania dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie;
 • poučenie o povinnosti uhradiť cenu za dodávku plynu dodávateľom poslednej inštancie podľa rozhodnutia ÚRSO a za obchodných podmienok dodávky plynu v režime poslednej inštancie.

Ku dňu začatia DPI určí PDS spotrebu plynu na odberných miestach, ktoré boli zásobované pôvodným dodávateľom plynu, na základe odpočtu. Takto určená spotreba plynu je základom na vystavenie konečnej faktúry za dodávku plynu a súvisiace služby pre pôvodného dodávateľa plynu.

 
 

Dĺžka trvania DPI

DPI trvá najviac tri mesiace. Odberateľ plynu, ktorému dodáva plyn dodávateľ poslednej inštancie, uhradí dodávateľovi poslednej inštancie cenu za dodávku plynu poslednej inštancie. DPI sa môže skončiť aj skôr v prípade, že odberateľ plynu uzatvorí zmluvu o dodávke plynu alebo zmluvu o združenej dodávke plynu s novým dodávateľom plynu. Ak odberateľ plynu počas trvania DPI alebo po uplynutí DPI riadne neuhrádza platby za dodávku plynu poslednej inštancie alebo za dodávku plynu, je dodávateľ poslednej inštancie alebo dodávateľ plynu oprávnený požiadať príslušného PDS o prerušenie distribúcie plynu do odberného miesta daného odberateľa plynu.

 
 

Ukončenie DPI

Podmienkou skončenia DPI, pred uplynutím trojmesačnej lehoty jej trvania, je uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu alebo zmluvy o združenej dodávke plynu s dodávateľom plynu. Ak odberateľ plynu nemá zabezpečenú distribúciu plynu do svojho odberného miesta, podmienkou skončenia DPI je aj uzatvorenie zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu s účinnosťou ku dňu začatia dodávky plynu dodávateľom plynu.

 

Späť