Neoprávnený odber

Neoprávneným odberom plynu je odber

 1. bez uzavretej zmluvy o
  1. pripojení k prepravnej sieti alebo o pripojení k distribučnej sieti,
  2. dodávke alebo združenej dodávke plynu, alebo
  3. prístupe do prepravnej siete a preprave plynu alebo prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu,
 2. nemeraného plynu,
 3. bez určeného meradla alebo s určeným meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odberateľa nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva odber plynu,
 4. meraný určeným meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii, alebo určeným meradlom, ktoré nebolo namontované prevádzkovateľom siete,
 5. ak odberateľ neumožnil prevádzkovateľovi distribučnej siete prerušenie dodávky plynu; takýto odber sa za neoprávnený odber považuje odo dňa, keď odberateľ neumožnil prerušenie dodávky plynu,
 6. ak odberateľ nedodržal obmedzenia určené dodávateľom plynu, prevádzkovateľom prepravnej siete, prevádzkovateľom zásobníka alebo prevádzkovateľom distribučnej siete,
 7. ak odberateľ nedodržal zmluvne dohodnuté platobné podmienky,
 8. ak odberateľ opakovane bez vážneho dôvodu neumožnil prístup k meradlu, aj keď bol na to prevádzkovateľom distribučnej siete vopred vyzvaný písomnou výzvou, ktorej doručenie odberateľ potvrdil.

Ak sa Odberateľ dopustí neoprávneného odberu plynu, jeho konanie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Dodávateľ má právo:

 1. prostredníctvom prevádzkovateľa distribučnej siete prerušiť alebo obmedziť distribúciu plynu do OM Odberateľa na náklady Odberateľa, a to v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu,
 2. odstúpiť od Zmluvy.

Odberateľ je povinný uhradiť poškodenému subjektu škodu spôsobenú neoprávneným odberom plynu a náklady s tým súvisiace. Ak Odberateľ neuhradí škodu spôsobenú neoprávneným odberom plynu v určenej lehote splatnosti, bude sa takéto konanie Odberateľa považovať za podstatné porušenie Zmluvy a Dodávateľ má v takomto prípade právo od Zmluvy odstúpiť.

 

Späť