Spôsoby platby

Vaše zálohové platby, čiastkové faktúry a vyúčtovacie faktúry za plyn môžete uhradiť prostredníctvom:

Spôsob platby si môžete zvoliť pri uzatváraní Zmluvy o dodávke plynu. V prípade potreby si ho môžete zmeniť:

 

Platby sa považujú za uhradené dňom pripísania na náš účet.

Názov účtu: innogy Slovensko, s.r.o.
Banka: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 21 10 74 02 01
Kód banky: 8130
IBAN: SK46 8130 0000 0021 1074 0201
BIC: CITI SK BA
   
Názov účtu: innogy Slovensko, s.r.o.
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 29 70 90 93 53
Kód banky: 0200
IBAN: SK43 0200 0000 0029 7090 9353
BIC: SUBASKBX
 

Späť