Príkaz na úhradu SEPA

Na úhradu zálohových platieb je potrebné zadať vo vašej banke trvalý príkaz na úhradu s variabilným symbolom (desaťmiestne číslo začínajúce číslom 21, nájdete ho na vašej faktúre vpravo hore). Platby môžete uhrádzať aj jednorazovo.

Na úhradu nedoplatku je potrebné vo vašej banke zadať jednorazový príkaz k úhrade. Preplatok vyúčtovacej faktúry vám automaticky vrátime na účet.
V prípade zmeny zálohových platieb je potrebné o tejto skutočnosti upovedomiť banku a prispôsobiť tomu trvalý príkaz na úhradu.

Späť