Urovnávanie sporov

Odberateľ je oprávnený predložiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na mimosúdne riešenie spor s Dodávateľom, ak sa ohľadom predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie podľa zákona o ochrane spotrebiteľa a Odberateľ nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu obsahuje:

  • meno, priezvisko a elektronickú alebo poštovú adresu Odberateľa;
  • názov a sídlo Dodávateľa;
  • predmet sporu;
  • odôvodnenie nesúhlasu s výsledkom reklamácie alebo spôsobom vybavenia reklamácie;
  • návrh riešenia sporu.

Dodávateľ a Odberateľ ako účastníci riešenia sporu sú povinní a oprávnení navrhovať dôkazy a ich doplnenie, predkladať podklady potrebné na vecné posúdenie sporu. ÚRSO predložený spor rieši nestranne s cieľom jeho urovnania. Lehota na ukončenie mimosúdneho riešenia sporu je 60 dní od podania úplného návrhu, v zložitých prípadoch 90 dní od podania úplného návrhu.

Mimosúdne riešenie sporu sa skončí uzavretím písomnej dohody, ktorá je záväzná pre obe strany sporu alebo márnym uplynutím vyššie uvedenej lehoty, ak k uzavretiu dohody nedošlo. Skončenie mimosúdneho riešenia sporu z dôvodu márneho uplynutia lehoty ÚRSO oznámi účastníkom sporového konania.

Späť