PRODUKT FIX

Produkt FIX prináša možnosť fixnej ceny za dodávku plynu na celé obdobie dodávky, čo umožňuje jednoduché a presné plánovanie nákladov spoločnosti, pričom cena je dohodnutá v zmluve. V rámci produktu FIX je stanovená spodná tolerančná odchýlka od zmluvného množstva plynu a horná tolerančná odchýlka (nie pre odberné miesta kategórie Maloodber). Odberateľ sa zaväzuje odobrať minimálne objednané zmluvné množstvo znížené o spodnú tolerančnú odchýlku. Podmienky pre prípad neodobrania minimálneho množstva, resp. prekročenie maximálneho množstva sú upravené v zmluve o dodávke plynu.

V prípade, že Odberateľ vo vyhodnocovanom období odoberie menej ako zmluvné množstvo znížené o spodnú tolerančnú odchýlku, je Odberateľ povinný Dodávateľovi uhradiť 50 % z hodnoty dodávky plynu neodobratého vo vyhodnocovanom období až do úrovne zmluvného množstva zníženého o spodnú tolerančnú odchýlku. Hodnota dodávky plynu sa na tento účel určí ako súčin rozdielu zmluvného množstva zníženého o spodnú tolerančnú odchýlku a skutočne odobratého množstva plynu a aritmetického priemeru fakturovaných cien P za všetky mesiace vyhodnocovaného obdobia.

V prípade, že Odberateľ vo vyhodnocovanom období odoberie viac ako zmluvné množstvo zvýšené o hornú tolerančnú odchýlku bez uzavretia Dodatku k Zmluve o zvýšení zmluvného množstva, je Dodávateľ oprávnený požadovať 50 % hodnoty dodávky plynu odobratého vo vyhodnocovanom období nad zmluvné množstvo zvýšené o hornú tolerančnú odchýlku. Hodnota dodávky plynu sa na tento účel určí ako súčin rozdielu skutočne odobratého množstva plynu a zmluvného množstva plynu zvýšeného o hornú tolerančnú odchýlku a aritmetického priemeru fakturovaných cien P za všetky mesiace vyhodnocovaného obdobia.

Kompletný produktový list nájdete tu.

Späť