OBNOVITEĽNÉ ZDROJE SA V ROKU 2018 DOČKALI VÝZNAMNÝCH ZMIEN

Za najvýznamnejší míľnik minulého roku považuje Skupina VSE Holding schválenie novely systému podpory obnoviteľných zdrojov (OZE), po ktorej dlhodobo volali takmer všetci účastníci trhu s elektrinou. Zmeny sa prejavili už od začiatku roku 2019, avšak v mnohých otázkach je tento rok prechodným, počas ktorého sa trh musí pripraviť na nové podmienky.

Výrobcom už poberajúcim podporu sa podmienky výrazne nemenia. Pribudne, alebo sa im upraví len niekoľko povinností. Čo sa týka povinného výkupu elektriny na straty, prevzatia zodpovednosti za odchýlku a vyplácania doplatku, ostáva všetko v roku 2019 po starom. Zmena sa prejaví od 1. 1. 2020, kedy bude určený nový subjekt na výkup vyrobenej elektriny. V tejto súvislosti tak na rok 2020 bude potrebné uzatvoriť nové zmluvné vzťahy s výkupcom, ale aj novým zúčtovateľom podpory, ktorým bude OKTE. Dobre známa a diskutovaná povinnosť oznámiť predpokladaný objem výroby na nasledujúci kalendárny rok do 15. augusta prijatou novelou zákona úplne zaniká. Vo vzťahu k zúčtovateľovi podpory má ale výrobca možnosť oznámiť do 31. januára novú skutočnosť, a to informáciu, či si na nasledujúce obdobie bude uplatňovať podporu výkupom elektriny, alebo nie, teda či zostáva v „starom“ režime podpory, alebo využije nové podmienky. Ak nič neoznámi, má sa za to, že pokračuje v existujúcom režime.

 

Pripájanie nových zdrojov

Ministerstvo hospodárstva 27. 2. 2019 zverejnilo dostupnú kapacitu pre pripájanie nových zdrojov, na základe čoho prevádzkovatelia distribučných sústav začali opätovne prideľovať kapacitu novým žiadateľom. MH SR rozdelilo kapacitu medzi jednotlivé distribučné spoločnosti a typy zdrojov. Pre nové zdroje na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov, na ktoré sa vzťahuje podpora doplatkom podľa zákona o podpore, vytýčilo na území VSD spolu kapacitu v objeme 4 MW. Pre nové zariadenia na výrobu elektriny vysokoúčinnou kombinovanou výrobou (VÚ KVET) nevyčlenilo žiadnu kapacitu ani pre územie VSD, ale ani ostatné distribučné spoločnosti. V celkovom objeme inštalovaného výkonu 8 MW je možné pripojiť do distribučnej sústavy VSD lokálne zdroje, ktoré majú slúžiť na pokrytie vlastnej spotreby v odbernom mieste výrobcu a spotrebiteľa v jednej osobe a sú pre ne stanovené osobitné podmienky podpory. VSD na svojich stránkach aktualizuje výšku už priradenej, ako aj výšku zostávajúcej voľnej kapacity pre jednotlivé typy nových zdrojov.

   

Legalizácia zdrojov

Nová legislatíva zaviedla aj pojem neoprávnenej dodávky elektriny do sústavy. Cieľom je zabezpečiť zmluvné vzťahy na dodávku elektriny do sústavy a vysporiadať sa tak s mnohými „načierno“ postavenými zdrojmi, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých užívateľov sústavy. V opačnom prípade VSD zdroj od sústavy odpojí, bez nároku na náhradu škody.

Podrobnejšie informácie o tejto problematike, okrem iného, budú predmetom prezentácií a diskusií aj na energetických seminároch, ktoré pre vás pripravuje naša spoločnosť.