Energeticky náročné podniky si môžu časť nákladov za spotrebovanú elektrinu finančne vykompenzovať

Ministerstvo hospodárstva SR v júni tohto roku zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o kompenzáciu za tarifu za prevádzkovanie systému (TPS) pre energeticky náročné podniky. V tomto roku si tak vybraní podnikatelia prerozdelia spolu 40 miliónov eur.

Novelizovaný zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie (č. 309/2009 Z. z.), ktorý okrem iného priniesol úplne nový systém podpory výrobných zdrojov, vytvoril aj priestor pre finančnú kompenzáciu podnikateľov. Jednou z podmienok je, že ich koncová spotreba elektriny v predchádzajúcom roku presiahla 1 GWh a podľa svojej činnosti patria medzi oprávnené subjekty. Zoznam týchto ekonomicky oprávnených činností je predmetom vykonávacieho predpisu k zákonu (vyhláška č. 106/2019 Z. z. ). Obsahuje 65 priemyselných odvetví, medzi ktoré patrí napríklad výroba papiera, olejov, tkanie textilu, ťažba určitých nerastov, pilovanie a hobľovanie dreva či výroba rafinovaných ropných produktov.

Ďalším predpokladom vyplatenia kompenzácie je, že podiel hrubej pridanej hodnoty z oprávnených činností bol v predchádzajúcom roku najmenej 50 % z celkovej hodnoty podniku, podnik riadne uhradil TPS, nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v reštrukturalizácii, nemá evidované nedoplatky na poisteniach a pod.

Odberatelia prostredníctvom TPS prispievajú na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov, kogeneráciou, ale aj spaľovanie domáceho uhlia a na činnosť operátora trhu s elektrinou (OKTE). Elektroenergeticky náročné podniky si však môžu časť svojich nákladov na elektrinu vykompenzovať. O túto kompenzáciu podniky spĺňajúce zákonné kritériá a kritériá stanovené vo výzve MH SR mohli v tomto roku požiadať do 31. augusta 2019.

Štátny rozpočet vyčlenil na tento účel na rok 2019 sumu 40 miliónov eur. Po sumarizácii všetkých doručených žiadostí a posúdení ich oprávnenosti bude táto suma prerozdelená medzi žiadateľov na základe výšky nákladov nimi vynaložených na úhradu TPS.