DÔLEŽITÉ: Optimalizujte si distribučné tarify v plyne. Predídete možným pokutám.

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy SPP – distribúcia, a.s. zaviedol od 1. januára 2017 viaceré zmeny, ktoré mali výraznejší vplyv na zákazníka. Distribútor doteraz niektoré oprávnené poplatky neúčtoval. To však plánuje zmeniť, preto je potrebné sa na túto skutočnosť pripraviť.

Na základe cenového rozhodnutia ÚRSO číslo 0020/2017/P zaviedol prevádzkovateľ distribučnej sústavy SPP – distribúcia, a.s. (SPP-D) od 1. januára 2017 viaceré zmeny. Medzi najpodstatnejšie patria:

  • zaradenie firiem aj domácností do nových tarifných skupín pre distribúciu plynu. (počet tarifných skupín sa zvýšil zo 14 na 26),
  • zmena koeficientu prepočtu spotreby plynu z m³ na kWh pri zaradení do tarifnej skupiny,
  • zvýšenie poplatku za prekročenie dohodnutej dennej distribučnej kapacity,
  • zvýšenie poplatkov za prekročenie hornej hranice zazmluvnenej tarify pre kategóriu Maloodber.

Distribútor doprial zákazníkom čas na adaptáciu a zorientovanie sa v zmenách. Opakovane však upozorňuje, že začne uplatňovať doúčtovanie poplatkov podľa bodov:

  • 4.6.5 cenového rozhodnutia za prekročenie maximálneho množstva distribuovaného plynu pre odberné miesta zaradené do tarifnej skupiny 1 až 7,
  • 4.6.8 cenového rozhodnutia, u ktorých množstvá distribuovaného plynu nezodpovedajú priradenej tarife.

Bod 4.6.6, ktorý hovorí o prekročení množstva plynu o viac ako o 10 % hornej hranice tarifnej skupiny 8 je už zo strany SPP-D od 1. 7. 2017 uplatňovaný.

Tieto poplatky budeme následne refakturovať na zákazníka.

Ako predísť nechceným poplatkom?

Skontrolujte si vašu ročnú spotrebu plynu a overte si, či je vaše odberné miesto zaradené v správnej tarife. Ak ste zaradení vo vyššej tarife, ako podľa dosiahnutého množstva distribuovaného plynu patríte, máte zbytočne vyššie poplatky za distribúciu plynu. Ak je tomu naopak, tak si distribútor uplatní poplatok za prekročenie v súlade s vyššie uvedenými bodmi cenového rozhodnutia, a tak celkový poplatok za distribúciu plynu je pre vás drahší oproti správnemu nastaveniu.

Preradenie do vyššej tarify je možné vykonať každý mesiac. Stačí, ak nás do 15-teho požiadate o potrebné preradenie do vyššej tarify a k prvému dňu nasledujúceho mesiaca bude zmena vykonaná.

Inak je to pri preradení do nižšej tarify, kde je zmena možná iba raz ročne, a to k výročiu distribučnej zmluvy, čo nemusí byť začiatok kalendárneho roka. Tento dátum vám vie zistiť váš osobný biznis poradca na vyžiadanie.

Ak ste teda zaradení v nesprávnej distribučnej tarife, oslovte vášho osobného biznis poradcu, ktorý vám ochotne pomôže zmeniť nastavenie.

Celé znenie cenového rozhodnutia za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok 2017 nájdete TU, zmena cien pre tarify 1 – 6

Ďakujeme vám za doterajšiu dôveru. Sme naďalej vaším spoľahlivým dodávateľom plynu a sme tu pre vás.